Podaci o zaštiti privatnosti

Ova web stranica prikuplja osobne podatke svojih korisnika.

Pružatelj usluga i voditelj obrade

Just – kozmetika i priroda d.o.o.

Aleja lipa 1H

10040 Zagreb

Adresa elektroničke pošte pružatelja usluga: privacy@just.hr.

Kategorije prikupljenih podataka

Osobni podaci koji se obrađuju na ovoj web stranici ili za čiju obradu je angažirana treća osobe obuhvaćaju: kolačići, korisničke podatke, ime, prezime, spol, datum rođenja, telefonski broj, adresu, regiju, adresu elektroničke pošte, poštanski broj i grad.

Svi detalji o kategorijama obrađenih osobnih podataka nalaze se u dotičnim odjeljcima ove Izjave o zaštiti osobnih podataka ili će biti pruženi u pojašnjenjima neposredno prije prikupljanja podataka.

Korisnik osobne podatke može dobrovoljno pružiti. A kada korisnik koristi ovu web stranicu, korisnički podaci mogu se prikupljati i automatskim putem.

Ako nije drugačije navedeno, podaci zatraženi na ovoj web stranici smatraju se obveznim podacima. Ako korisnik ne želi pružiti podatke, ova web stranica korisniku može odbiti daljnje pružanje svojih usluga na web stranici. Ako je na ovoj web stranici izričito navedeno da je pružanje određenih podataka dobrovoljno, korisnici mogu samostalno odlučiti hoće li takve podatke pružiti ili ne. U tom slučaju korisnici će i dalje imati pristup ovoj web stranici i njezinim funkcijama.

Korisnici koji nisu u potpunosti sigurni koji osobni podaci su obvezni mogu se obratiti pružatelju usluga.

Korištenjem kolačića ili drugih načina praćenja korisnika na ovoj web stranici ili od strane drugih pružatelja usluga prisutnih na ovoj web stranici želi se osigurati pružanje usluga koje je korisnik zatražio, ali i ostvarenje svih drugih svrha koje su navedene u predmetnoj Izjavi i, ako postoje, u Pravilniku o kolačićima.

 Korisnik je odgovoran za sve osobne podatke trećih osoba, koje je ova web stranica prikupila preko njega, objavila ili proslijedila, te potvrđuje da ima suglasnost dotičnih trećih osoba za prijenos njihovih osobnih podataka ovoj web stranici.

Vrsta i mjesto obrade podataka

Metode obrade podataka

Pružatelj usluga korisničke podatke obrađuje u skladu sa zakonskim propisima i poduzima odgovarajuće mjere sigurnosti kako bi se spriječili neovlašteni pristup i neovlašteni prijenos, neovlaštena izmjena ili neovlašteno uništenje osobnih podataka.

Obrada podataka obavlja se pomoću računala ili IT-sustava u okviru organizacijske strukture i postupaka kojima se želi postići navedena svrha obrade podataka. Osim voditelja obrade, postoji mogućnost da i druge osobe sudjeluju u upravljanju ovim web stranicama, bilo interno (odjel za upravljanje ljudskim resursima, prodaja, marketing, pravni odjel, administratori sustava) ili eksterno, pa time imaju i pristup osobnim podacima. U tom slučaju voditelj obrade će imenovati izvršitelja obrade (pružatelja tehničkih usluga, dostavne tvrtke, pružatelja hosting usluga, IT-poduzeće ili marketinšku agenciju). Korisnik u bilo kojem trenutku može od pružatelja usluga zatražiti ažurirani popis navedenih uključenih osoba.

Pravne osnove za obradu

Pružatelj usluga osobne podatke korisnika može obraditi samo ako je ispunjena jedna od sljedećih točaka:

Korisnik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha. Napomena: Neka zakonodavstva pružatelju usluga dozvoljavaju obradu osobnih podataka sve dok korisnik ne prigovori takvoj obradi (“Opt-out”) odn. bez prethodne privole ili bez obveze da se pridržava jednih od sljedećih pravnih osnova za obradu. Međutim, navedeno ne vrijedi, ako obrada osobnih podataka podliježe europskom pravu koje regulira zaštitu podataka;

Obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je korisnik ugovorna strana i/ili kako bi se poduzele radnje prije sklapanja ugovora.

Obrada je nužna radi ispunjenja pravnih obveza pružatelja usluga.

Obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti koje su prenesene na pružatelja usluga.

Obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi pružatelja usluga ili treće osobe.

U tom će slučaju pružatelj usluga pružiti informacije o konkretnoj pravnoj osnovi na kojoj se temelji obrada podataka, osobito i informacije o tome jeli pružanje osobnih podataka zakonska ili ugovorna obveza ili preduvjet za sklapanje ugovora.

 

Mjesto

Podaci se obrađuju u poslovnom nastanu pružatelja usluga i u svim drugim mjestima u kojima se nalaze organizacijske jedinice koje sudjeluju u obradi podataka.

 Ovisno o lokaciji korisnika, prijenos podataka može obuhvaćati i prijenos podataka korisnika u drugu državu. Za više informacija o mjestu obrade prenesenih podataka korisnici mogu pročitati odjeljak s detaljnim podacima o obradi osobnih podataka.

Osim toga, korisnik ima pravo saznati na kojoj pravnoj osnovi su podaci preneseni u državu izvan Europske unije ili u međunarodnu organizaciju na koju se primjenjuje međunarodno pravo ili koju su osnovale dvije ili više država, kao što je UNO. Nadalje, u tom slučaju korisnik može zatražiti informacije o poduzetim sigurnosnim mjerama za zaštiti svojih podataka.

Ako se dogodi takav prijenos podataka, korisnik može više o tome saznati u odgovarajućim odjeljcima ove Izjave ili kontaktirati pružatelja usluga i zahtijevati od njega da mu pruži više informacija o tome.

 

Razdoblje pohrane podataka

Osobni podaci obrađuju i čuvaju se onoliko dugo koliko je potrebno za ostvarenje svrhe radi koje su  osobni podaci prikupljeni.

Stoga vrijedi:

Osobni podaci koji su prikupljeni u svrhe izvršenja ugovora sklopljenog između pružatelja usluga i korisnika pohranjuju se do potpunog izvršenja dotičnog ugovora.

Osobni podaci koji su prikupljeni radi zaštite legitimnih interesa pružatelja usluga pohranjuju se onoliko dugo koliko je potrebno za ostvarenje svrhe. Detalje o legitimnim interesima pružatelja usluga korisnici mogu pročitati u odgovarajućim odjeljcima ove Izjave ili saznati u izravnom kontaktu s pružateljem usluga.

Pružatelj usluga osobne podatke može pohraniti i na duže razdoblje, ako je korisnik dao svoju privolu za obradu podataka i sve dok svoju privolu ne povuče. Osim toga, pružatelj usluga se obvezuje osobne podatke čuvati kroz duže razdoblje, ako je to nužno za ispunjenje svojih zakonskih obveza ili po nalogu nekog tijela.

Nakon isteka roka čuvanja osobni se podaci brišu. Radi toga se nakon isteka roka pohrane podataka ne može ostvariti pravo na pristup podacima, pravo na brisanje, pravo na ispravak i pravo na prenosivost podataka.

Svrhe obrade podataka

Osobni podaci korisnika se prikupljaju kako bi pružatelj usluga mogao pružiti usluge. Osim toga, podaci se prikupljaju i u sljedeće svrhe: analitika, kontaktiranje korisnika i upravljanje kontaktima te slanje obavijesti.

Detaljnije informacije o navedenim svrhama obrade podataka i o osobnim podacima koje se koriste za ostvarenje dotične svrhe korisnici mogu pročitati u odgovarajućim odjeljcima ove Izjave.

Detaljne informacije o obradi osobnih podataka

Osobni podaci prikupljaju se u sljedeće svrhe, ako korisnici koriste sljedeće opcije:

Analitika

Uslugama navedenim u ovom odjeljku pružatelj usluga može nadzirati i analizirati kretanje podataka te pratiti ponašanje korisnika.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics je pružatelj usluga analitike web stranica tvrtke Google Inc. („Google“). Google koristi prikupljene podatke za praćenje i analizu informacija o korištenju ove web stranice, za izvješća o aktivnostima na stranici te korištenje tih izvješća za pružanje drugih usluga unutar Googlea.

Google prikupljene podatke može koristiti u sustavu svog mrežnog oglašavanja za odabir odgovarajućih ponuda i prikaz personaliziranih oglasa.

Prikupljeni osobni podaci: Kolačići i korisnički podaci.

 Mjesto obrade: Ujedinjene Države – Izjava o zaštiti podataka – Opt Out. Privacy Shield – član.

Kontaktiranje korisnika

Kontaktni obrazac (ova web stranica)

Popunjavanjem kontaktnog obrasca svojim podacima korisnik je autorizirao ovu web stranicu da koristi njegove podatke kako bi u slučaju traženja informacija, ponuda ili ostalih upita koji su navedeni u zaglavlju obrasca web stranica mogla adekvatno reagirati na želje korisnika.

Prikupljeni osobni podaci: adresa, E-mail, datum rođenja, spol, prezime, poštanski broj, regija, grad, telefonski broj i ime.

 

Upravljanje kontaktima i slanje obavijesti

Ova opcija omogućuje upravljanje bazom podataka u kojoj se nalaze adrese elektroničke pošte, telefonski brojevi ili bilo koji drugi kontaktni podaci sa ciljem komuniciranja s korisnikom.

U okviru ove opcije mogu se prikupljati i podaci o tome kojeg dana i u koliko sati je korisnik pročitao obavijest, te o tome kada je korisnik poduzeo određeni korak vezan za zaprimljenu obavijest, npr. kada je kliknuo na linkove koji se nalaze u obavijesti.

Mailchimp

MailChimp je servis pomoću kojeg se upravlja adresama elektroničke pošte i šalju obavijesti.

Prikupljeni osobni podaci: E-mail.

Mjesto obrade: Italija – Izjava o zaštiti podataka.

Prava korisnika

Korisnici u odnosu na svoje podatke koje obrađuje pružatelj usluga mogu ostvariti određena prava.

Korisnici imaju osobito sljedeća prava:

Opoziv privole u bilo kojem trenutku. Ako je korisnik u prošlosti dao privolu za obradu podataka, on u bilo kojem trenutku može povući privolu.

Prigovor na obradu osobnih podataka. Korisnik ima pravo uložiti prigovor na obradu svojih podataka, ako se obrada podataka temelji na pravnoj osnovi koja je različita od privole. Dodatne informacije s tim u vezi navedene su u daljnjem tekstu.

Pristup osobnim podacima. Korisnik ima pravo saznati obrađuje li pružatelj usluga njegove podatke, dobiti informacije o pojedinim aspektima obrade podataka te fotokopiju podataka.

Provjera i ispravak podataka. Korisnik ima pravo zahtijevati da se provjeri točnost njegovih podataka, da se oni aktualiziraju ili isprave.

Ograničenje obrade podataka. Korisnik ima pravo ishoditi ograničenje obrade svojih podataka, ako su ispunjeni određeni preduvjeti. U tom će slučaju pružatelj usluga podatke korisnika obrađivati samo u svrhe njihove pohrane.

Brisanje ili uklanjanje osobnih podataka na drugačiji način. Korisnik ima pravo od pružatelja usluga ishoditi brisanje osobnih podataka, ako su ispunjeni određeni preduvjeti.

Zaprimanje osobnih podataka i prijenos tih podataka drugom voditelju obrade. Korisnik ima pravo zaprimiti svoje osobne podatke u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu, ako je to tehnički izvedivo, te na izravni prijenos svojih podataka od jednog voditelja obrade drugome, bez ometanja od strane voditelja. Ova odredba primjenjuje se ako se obrada provodi automatiziranim putem i ako se obrada temelji na privoli korisnika, na ugovoru u kojemu je korisnik ugovorna strana, ili kako bi se poduzele radnje prije sklapanja ugovora.

Podnošenje pritužbe. Korisnik ima pravo podnijeti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu.

Detalji o pravu na prigovor na obradu

Ako je obrada potrebna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju javne ovlasti koja je prenesena na pružatelja usluga ili za zaštitu legitimnih interesa pružatelja usluga, korisnik može prigovoriti takvoj obradi navodeći opravdani razlog koji se odnosi na njegovu posebnu situaciju.

Ako se osobni podaci obrađuju u svrhu izravnog marketinga, korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku uložiti prigovor koji ne mora biti obrazložen. Korisnik u odgovarajućim odjeljcima ove Izjave može saznati koristi li pružatelj usluga osobne podatke u svrhu direktnog marketinga.

Modaliteti ostvarivanja prava

Korisnik sve upite koji su vezani za ostvarivanje korisničkih prava može poslati pružatelju usluga, koristeći kontaktne podatke iz ove Izjave. Svi zahtjevi korisnika obrađuju se besplatno. Pružatelj usluga će odgovoriti na zahtjev korisnika što brže moguće, ali najkasnije u roku od mjesec dana.

Pravilnik o kolačićima

Ova web stranica koristi kolačiće. Za dodatne informacije o kolačićima, korisnik može pročitati sljedeći dokument: Pravilnik o kolačićima.

Dodatne informacije o prikupljanju i obradi podataka

Pravne mjere

Pružatelj usluga osobne podatke korisnika može obrađivati u svrhu provedbe pravnih propisa tijekom  sudskih postupaka ili u pripremi za sudske postupke, a koji su pokrenuti iz razloga što se ova web stranica ili povezane usluge nisu pravilno koristile.

Korisnik izjavljuje da je svjestan da postoji mogućnost da određena tijela od pružatelja usluga zahtijevaju prosljeđivanje osobnih podataka.

Dodatne informacije o osobnim podacima korisnika

Osim informacija navedenih u ovoj Izjavi o zaštiti osobnih podataka, ova web stranica na zahtjev korisnika može pružiti dodatne informacije koje se odnose na određene usluge ili prikupljanje i obradu osobnih podataka u konkretnoj situaciji.

Log datoteke i održavanje

Ova web stranica i drugi pružatelji usluga mogu u operativne svrhe i u svrhe održavanja prikupljati datoteke u kojima su snimljene interakcije koje se odvijaju preko ove web stranice (log datoteke) ili koristiti druge osobne podatke s tim u vezi (npr. IP-adresu).

Informacije koje nisu sadržane u ovoj Izjavi o zaštiti osobnih podataka

Korisnik u bilo kojem trenutku putem navedenih kontaktnih pružatelju usluga može podnijeti zahtjev za pružanje dodatnih informacija o prikupljanju ili obradi osobnih podataka.

Kako se obrađuju zahtjevi “Do Not Track”

Ova web stranica ne podržava  opciju “Do Not Track” putem web preglednika.

Za informacije o tome podržavaju li drugi pružatelji usluga, koji su prisutni na ovoj web stranici, korisnik može pročitati Izjavu o zaštiti osobnih podataka dotičnog pružatelja usluga.

Izmjene ove Izjave o zaštiti osobnih podataka

Pružatelj usluga ima pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ovu Izjavu o zaštiti osobnih podataka. O tome će korisnike obavijestiti na ovoj stranici i eventualno preko ove web stranice i/ili, ako je tehničko i pravno izvedivo, slanjem obavijesti korisnicima putem kontaktnih podataka kojima pružatelj usluga raspolaže. Stoga se korisnicima savjetuje da redovito posjećuju ovu stranicu i provjere datum posljednje izmjene koji je naveden na dnu stranice.

Ako se izmjene odnose na korištenje podataka koje se temelji na privolu korisnika, pružatelj usluga će pribaviti novu privolu, ako je to potrebno.

 Definicije pojmova i pravne napomene

Osobni podaci (ili podaci)

Svi podaci temeljem kojih se, samostalno ili uz pomoć dodatnih informacija, utvrđuje ili može utvrditi identitet fizičke osobe.

Korisnički podaci

Informacije koje ova web stranica (ili drugi pružatelji usluga koje svoje usluge nude preko ove web stranice) automatiziranim putem prikuplja, npr.: IP-adrese ili naziv domene računala korisnika koji koriste ovu web stranicu, URI-adrese (Uniform Resource Identifier), trenutak upita, metoda koja je korištena za slanje upita na server, veličina zaprimljenih datoteka odgovora, brojčani kod koji prikazuje status odgovora iz servera (uspješno poslano, greška itd.), država podrijetla, funkcije web preglednika i operativni sustav koji koristi korisnik, trajanje svakog posjećivanja (npr. koliko vremena je korisnik proveo na svakoj stranici) i podaci o putu koji je korisnik unutar web stranice slijedio, osobito redoslijed posjećivanih stranica, te ostale informacije o operativnom sustavu uređaja i/ili o IT-okruženju korisnika.

Korisnik

Osoba koja koristi ovu web stranicu i koja je, ako nije drugačije navedeno, identična ispitaniku.

Ispitanik

Fizička osoba na koju se odnose osobni podaci.

Izvršitelj obrade (osoba koja obrađuje podatke)

Fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade i na način kako je opisano u ovoj Izjavi o zaštiti osobnih podataka;

Voditelj obrade (ili pružatelj usluga, dijelom i vlasnik)

Fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka, uključujući sigurnosne mjere poslovanja na web stranici i korištenja web stranice. Ako nije drugačije navedeno, voditelj obrade je fizička ili pravna osoba koja omogućuje korištenje ove web stranice.

Ova web stranica (ili aplikacija)

Alat hardvera i softvera pomoću kojeg se prikupljaju i obrađuju osobni podaci korisnika.

Usluge

Usluge koje se nude na ovoj web stranici i koje su opisane u odgovarajućim uvjetima korištenja (ako postoje) i na ovoj stranici/u ovoj aplikaciji.

Europska Unija (ili EU)

Ako nije drugačije navedeno, sve u ovoj Izjavi sadržane napomene odnose se na Europsku uniju, na sve države članice Europske unije i na Europski gospodarski prostor (EGP).

Kolačići

Mala datoteka koju web stranica pohranjuje na uređaj korisnika.

Pravna napomena

Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka sastavljena je na temelju odredaba različitih zakonskih propisa, uključujući čl. 13. i 14. EU-Uredbe br. 2016/679 (Osnovna uredba o zaštiti podataka).

Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka odnosi se isključivo na ovu web stranicu, ukoliko u ovoj Izjavi nije drugačije utvrđeno.

Pravilnik o kolačićima – www.just.hr

Kolačići se sastoje od dijelova kodova koji se instaliraju u preglednik i pomoću kojih pružatelj usluga korisniku sve ponuđene usluge neometano može staviti na raspolaganje. Za korištenje nekih funkcija zbog kojih se kolačići instaliraju može biti potrebna Vaša privola.

Ako su kolačići instalirani na temelju Vaše privole, takvu privolu u bilo kojem trenutku možete opozvati na način koji je opisan u ovom dokumentu.

Tehnički kolačići i kolačići koji služe u sveobuhvatne statističke svrhe

Aktivnosti koje su relevantne za usluge

Ova web stranica koristi kolačiće pomoću kojih mjeri posjećenost korisnika i pomoću kojih se poduzimaju određene aktivnosti koje su od značaja za ispravan rad ove web stranice, na primjer vezano za reguliranje podatkovnog prometa.

Spremanje postavki, aktivnosti za optimizaciju i statistiku

Ova web stranica koristi kolačiće pomoću kojih se određene funkcije spremaju u preglednik, čime se želi optimizirati online iskustvo korisnika. Navedeni kolačići obuhvaćaju npr. kolačiće pomoću kojih se može odrediti jezik ili valuta, ili kolačiće koje služe za izradu statistike pružatelja usluga kojom upravlja vlasnik stranice.

Druge vrste kolačića ili treće osobe koje instaliraju kolačiće

Neki od dolje navedenih pružatelja usluga upravljaju skupnim statistikama u anonimiziranom obliku. Za korištenje kolačića koji služe u navedenu svrhu nije uvijek potrebna privola korisnika; a pružatelj usluga njima može upravljati samostalno, ovisno o opisu.

 Ako se funkcije drugih pružatelja usluga pojave u dolje navedenim alatima, oni, osim ovdje specificiranih informacija, i bez znanja vlasnika web stranice mogu bilježiti informacije o tome koje stranice korisnik posjećuje. Za dodatne informacije pročitajte Izjavu o zaštiti osobnih podataka pružatelja usluga koji su navedeni u popisu.

Analitika

Uslugama navedenim u ovom odjeljku pružatelj usluga može nadzirati i analizirati kretanje podataka te pratiti ponašanje korisnika.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics je pružatelj usluga analitike web stranica tvrtke Google Inc. („Google“). Google koristi prikupljene podatke za praćenje i analizu informacija o korištenju ove web stranice, za izvješća o aktivnostima na stranici te korištenje tih izvješća za pružanje drugih usluga unutar Googlea.

Google prikupljene podatke može koristiti u sustavu svog mrežnog oglašavanja za odabir odgovarajućih ponuda i prikaz personaliziranih oglasa.

Prikupljeni osobni podaci: Kolačići i korisnički podaci.

Mjesto obrade: Ujedinjene Države – Izjava o zaštiti podataka – Opt Out. Privacy Shield – član.

Kako mogu dati odn. opozvati privolu za instalaciju kolačića?

Dodatno uz sve što je opisano u ovom dokumentu, korisnik izravno u svom pregledniku može upravljati postavkama za kolačiće i na taj način spriječiti da drugi pružatelji usluga instaliraju kolačiće. Nadalje, pomoću postavki u pregledniku možete i izbrisati već instalirane kolačiće, među njima i kolačiće koji su eventualno pohranjeni temeljem privole za instalaciju kolačića putem ove web stranice. Detaljnije informacije o upravljanju kolačićima korisnik može saznati u sljedećim najčešće korištenim preglednicima: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari i Microsoft Internet Explorer.

Kolačićima koje su instalirali drugi pružatelji usluga korisnici mogu upravljati u svojim postavkama. Tamo mogu i opozvati svoju privolu klikom na odgovarajući link “Opt-out” (ako takva mogućnost postoji). Osim toga, korisnici mogu koristiti i alate koji su predviđeni u Pravilniku o zaštiti podataka dotičnog pružatelja usluga. A mogu ga i izravno kontaktirati.

Neovisno o gore navedenim pravilima, pružatelj usluga naglašava da korisnici mogu posjetiti i web stranice sljedećih inicijativa: EDAA (EU), Network Advertising Initiative (SAD) i Digital Advertising Alliance (SAD), DAAC (Kanada), DDAI (Japan) ili slične. Tamo korisnici mogu pročitati upute o tome kako upravljati prikazima oglasa i pravilima njihova praćenja na Internetu. Stoga pružatelj usluga preporučuje korisnicima da osim informacija iz ovog dokumenta koristi i navedenu mogućnost.

Pružatelj usluga i voditelj obrade

Just – kozmetika i priroda d.o.o.

Aleja lipa 1H

10040 Zagreb

Adresa elektroničke pošte pružatelja usluga: privacy@just.hr

Iz razloga što ova web stranica koristi usluge drugih pružatelja usluga, što ima za posljedicu, da su instalirani kolačići i drugi sustavi praćenja koje pružatelj usluga ne može tehnički kontrolirati, svaka napomena o kolačićima i sustavima praćenja koje je instalirao drugi pružatelj usluga na ovoj web stranici smatra se indikativnom. Opširnije informacije možete pronaći u Izjavi o zaštiti osobnih podataka pružatelja usluga koji su navedeni u ovom dokumentu.

Zbog objektivne kompleksnosti prepoznavanja tehnologija koje koriste kolačiće, molimo korisnike da kontaktiraju pružatelja usluga, ukoliko žele dodatne informacije o tome kako ova web stranica koristi kolačiće.

Definicije pojmova i pravne napomene

Osobni podaci (ili podaci)

Svi podaci temeljem kojih se, samostalno ili uz pomoć dodatnih informacija, utvrđuje ili može utvrditi identitet fizičke osobe.

Korisnički podaci

Informacije koje ova web stranica (ili drugi pružatelji usluga koje svoje usluge nude preko ove web stranice) automatiziranim putem prikuplja, npr.: IP-adrese ili naziv domene računala korisnika koji koriste ovu web stranicu, URI-adrese (Uniform Resource Identifier), trenutak upita, metoda koja je korištena za slanje upita na server, veličina zaprimljenih datoteka odgovora, brojčani kod koji prikazuje status odgovora iz servera (uspješno poslano, greška itd.), država podrijetla, funkcije web preglednika i operativni sustav koji koristi korisnik, trajanje svakog posjećivanja (npr. koliko vremena je korisnik proveo na svakoj stranici) i podaci o putu koji je korisnik unutar web stranice slijedio, osobito redoslijed posjećivanih stranica, te ostale informacije o operativnom sustavu uređaja i/ili o IT-okruženju korisnika.

Korisnik

Osoba koja koristi ovu web stranicu i koja je, ako nije drugačije navedeno, identična ispitaniku.

Ispitanik

Fizička osoba na koju se odnose osobni podaci.

Izvršitelj obrade (osoba koja obrađuje podatke)

Fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade i na način kako je opisano u ovoj Izjavi o zaštiti osobnih podataka;

Voditelj obrade (ili pružatelj usluga, dijelom i vlasnik)

Fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka, uključujući sigurnosne mjere poslovanja na web stranici i korištenja web stranice. Ako nije drugačije navedeno, voditelj obrade je fizička ili pravna osoba koja omogućuje korištenje ove web stranice.

Ova web stranica (ili aplikacija)

Alat hardvera i softvera pomoću kojeg se prikupljaju i obrađuju osobni podaci korisnika.

Usluge

Usluge koje se nude na ovoj web stranici i koje su opisane u odgovarajućim uvjetima korištenja (ako postoje) i na ovoj stranici/u ovoj aplikaciji.

 

Europska Unija (ili EU)

Ako nije drugačije navedeno, sve u ovoj Izjavi sadržane napomene odnose se na Europsku uniju, na sve države članice Europske unije i na Europski gospodarski prostor (EGP).

Kolačići

Mala datoteka koju web stranica pohranjuje na uređaj korisnika.

Pravna napomena

Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka sastavljena je na temelju odredaba različitih zakonskih propisa, uključujući čl. 13. i 14. EU-Uredbe br. 2016/679 (Osnovna uredba o zaštiti podataka).

Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka odnosi se isključivo na ovu web stranicu, ukoliko u ovoj Izjavi nije drugačije utvrđeno.